Лучшие игры всех жанров на PC
DVD Інтернет Магазин
Купить Все CD — интернет магазин CD и DVD
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

 • На засіданні Політвиконкому

  На засіданні Політвиконкому

  Неділя, 10 лютого 2019, 08:28
 • Про основні завдання СПУ на період президентських та підготовки до парламентських виборів 2019 року

  Про основні завдання СПУ на період президентських та підготовки до парламентських виборів 2019 року

  Неділя, 13 січня 2019, 12:52
 • Зустріч: Садовий-Мороз

  Зустріч: Садовий-Мороз

  Четвер, 20 грудня 2018, 17:38
 • Засідання Політради СПУ

  Засідання Політради СПУ

  Четвер, 20 грудня 2018, 17:07

Системі - системні зміни

Соціалістична партія України була і залишається послідовним прибічником системних змін в усіх сферах державного, суспільного та соціального життя в Україні, зад­ля утвердження в країні засад соціальної справедливості. Саме тих засад, які втілені у життя в європейських країнах зусиллями політичних партій Соціалістичного Інтернаціоналу - соціалістами, соціал-демократами після Другої світової війни.

Саме зусиллями українських со­ціалістів ще у 2004 році були зроблені перші суттєві кроки у реформуванні системи влади - країна почала пере­ходити від авторитарної, фактично од­ноосібної президентсько-парламентсь­кої системи управління, яка породила в Україні олігархічний режим, до де­мократичної парламентсько-президентської.

Невдовзі, у 2010 р. цей процес у антиконституційний, протизаконний спосіб був зупинений правлячим олігархатом в особі Януковича, тодішньої коаліції та мовчазного сприяння з боку олігар­хічної опозиції (БЮТ, НУНС).

Наразі варто зазначити, що в умо­вах галасливої кампанії щодо пока­рання представників колишнього ре­жиму нічого не говориться і нічого не робиться для притягнення до кримі­нальної відповідальності безпосе­редніх учасників антиконституційного перевороту 30 вересня 2010 р. Зокрема 252-х народних депутатів шостого скликання, які ініціювали, че­рез Конституційний Суд, цей перево­рот, що призвело до узурпації влади та трагічних наслідків, від яких Украї­на та її громадяни потерпають упро­довж останніх років.

Зміни 2004 p., як і повернення до них 2014 р., мали стати незворотними за умови запровадження в Україні повно­цінної системи місцевого самовряду­вання, надання місцевим громадам не­обхідних прав та повноважень для гідного облаштування життя на влас­них територіях, здійснення потрібних соціально-економічних перетворень в інтересах жителів громад.

Як у випадку зі змінами до Конституції 2004 року, так і з реформою місце­вого самоврядування, головними противниками змін системи влади були і залишаються представники правих олігархічних політичних сил як з числа правлячих, так і опозиційних сил, які зазвичай виражали, виража­ють і захищають інтереси великого капіталу та корумпованого чиновни­чества.

Саме вони не допустили зміни до Конституції України в частині запро­вадження повноцінного самоврядуван­ня після позитивного висновку Консти­туційного Суду ще у січні 2008 року. Тодішні керманичі та опозиціонери Ющенко, Янукович, Тимошенко - (сини і дочки Кучми) воліли мати необмеже­ну, з підпорядкованою їм вертикаллю, владу як у центрі, так і на місцях. Місце­ве самоврядування, як інститут наро­довладдя і демократії, багатовікова європейська традиція (згадаймо магдебургське право в Україні), було і за­лишається надійним запобіжником від тиранії, євразійства та всілякого сва­вілля, на які перманентно хворіє пра­во-олігархічний політичний клас в Україні.

Втрачено дорогоцінний час. Ба більше, після революції Гідності, під час якої громадяни України різних сус­пільних верств зажадали негайних си­стемних змін, у т.ч. і у сфері владних відносин, продовжує чинитися опір запровадженню місцевого самоврядування з боку цього ж пануючого по­літичного класу.

Наразі, для проведення системних ре­форм у сфері місцевого самоврядуван­ня необхідно внести потрібні зміни до Конституції України. Пам'ятаємо, яки­ми скандалами в середовищі пануючо­го класу супроводжувалися ухвалення цих змін у першому читанні. Не в ос­танню чергу вони були спричинені на­явністю у тексті норм, небезпечних для суверенітету, територіальної цілісності держави щодо особливостей само­врядування в окремих районах Донба­су (ОРДЛО).

Як з'явилися ці норми, відомо. Також відомо, що запровадження інституту префектів (замість місцевих держадм­іністрацій), підпорядкованого Прези­денту, зберігає рудименти кучмівської вертикалі влади. Тут варто звернутися до досвіду європейських демократій. Оскільки вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, то цілком логічним є підпорядкування префектів саме йому. Зрештою Україна має стати парламен­тсько-президентською республікою, а не залишатися президентською і авто­ритарною у виконанні Кучми, Янукови­ча і К° Отже, зволікання з ухваленням змін до Конституції гальмує реформу місцевого самоврядування. Необхідно прибрати шкідливі, фейкові норми, нав'язані як із зовні, так і з середовища пануючого класу.

Звичайно, в зазначеному напрямку, який отримав назву децентралізації, дещо робиться. Проте, певні кроки з бюджетної децентралізації не вирішу­ють проблеми системно. Централіза­ція, збереження вертикалі у вигляді та­кого рудименту як місцеві адміністрації залишаються головною перешкодою до повноцінного місцевого самовря­дування.

Місцеві громади, їхні представ­ницькі органи мають отримати всю повноту прав і повноважень для со­ціально-економічного і духовно-культурного розвитку своїх територій. А зробити це можна за умови ухва­лення системи законодавчих актів, потрібних для регулювання усіх сфер суспільних відносин на рівні громад. Це позиція Соціалістичної партії Ук­раїни упродовж останніх двадцяти п'яти років, коли СПУ була у парла­менті і коли вона знаходиться у поза­парламентській опозиції.

Громади стануть спроможними, а люди, які в них живуть і працюють, бу­дуть заможними лише за умови, коли зусилля членів громад, їхніх органів влади будуть скеровані на соціально-економічний та культурний розвиток територій, відновлення виробництва в традиційних і потрібних споживачу га­лузях економіки, коли буде усіляко сти­мулюватися розвиток малого та серед­нього бізнесу, створюватимуться нові ро­бочі місця. Тільки за таких умов грома­ди зможуть наповнювати свій бюджет необхідними коштами як для власного розвитку, так і для зміцнення держави.

Наразі, в країні йде процес об'єднан­ня територіальних громад. Соціалі­стична партія України, яка стояла біля витоків ідеї запровадження в Україні повноцінного місцевого самовряду­вання, маючи розгалужену мережу партійних організацій, людей з досві­дом роботи на рівні сільських, селищ­них і міських рад, мусить активно долу­читися до процесу утворення нових громад, брати активну участь у вибо­рах голів об'єднаних територіальних громад та їхніх рад, формуванні їх ви­конавчих органів.

Леонід МОРДОВЕЦЬ, перший секретар Сумського обкому СПУ, кандидат історичних наук, доцент

Поділитися

Бесплатные psd исходники для photoshop для дизайнеров
Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты
Зеркальные фотоаппараты Canon